PRIVACY STATEMENT

Bosch Car Service Rudie Wetering

“Vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan, is een must“

INTRODUCTIE

Dit Privacy Statement heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens van klanten en zakelijke partners. Dit Privacy Statement biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Bosch Car Service Rudie Wetering, gevestigd te Hellendoornseweg 24a, Lemele hierna wij, ons, of Bosch Car Service Rudie Wetering.

Hieronder staat omschreven welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen.

Dit Privacy Statement kan mettertijd veranderen. De meest recente versie van dit Privacy Statement is te vinden op de website. De laatste veranderingen aan dit Privacy Statement zijn gemaakt op 30 december 2021 om 11:00.

WANNEER IS DIT PRIVACY STATEMENT VAN TOEPASSING?

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van onze klanten, zakenpartners en andere personen. Dit Privacy Statement heeft geen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van aanvragers of werknemers in het kader van hun arbeidsrelatie met ons.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens die door de persoon zelf aan onze verstrekte worden, maar ook wanneer u gebruik maakt van verschillende diensten en ons daarmee gegevens verstrekt dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren. De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd:

 • Naam en adres;
 • Contactgegevens (telefoonnummer/ e-mailadressen);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Klantnummer(s);
 • Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen); en
 • Kenteken van uw voertuig.

Als u gebruikt maakt van onze diensten of anderszins contact hebt (inclusief website bezoek), dan verwerken wij in het kader van onze dienstverlening, afhankelijk van uw precieze gebruik, de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen worden gezien:

 • Gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer;
 • Uw communicatievoorkeuren en instellingen;
 • Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies (zie hierover het hoofdstuk over 'Cookies'); en
 • Klanttevredenheidsgegevens.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Toestemming
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Vitale belangen te beschermen
 • Vervulling van een taak van algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang van ons of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doeleinde correspondeert met de hierboven genoemde grondslag.

Doeleinde: Grondslag:
Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling. 2
Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden. 2 of 6
Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken. 2, 3, 5 of 6
Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices. 2 of 6
Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren. 6
Het communiceren met betrokkenen. 1 of 6
U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. 1 of 6
Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. 6
Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten. 6
Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie. 1 of 6
Het organiseren van evenementen voor data-analysedoeleinden om producten of diensten te kunnen verbeteren of ontwikkelen, waarbij deelnemers van deze evenementen werken met persoonsgegevens in (pseudo)anonieme vorm - niet direct herleidbaar naar u als natuurlijk persoon-, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht. 6
Het bieden van diensten op het internet. 1, 2 of 6
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten. 3 of 5
Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij kunnen wij u vragen u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag. 2

COOKIES

Wij verzamelen ook persoonsgegevens door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die informatie over uw bezoek aan deze website opslaan en ophalen. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

1. Toegang tot uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf

Onze werknemers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun werk uit te voeren.

2. Toegang tot uw persoonsgegevens door derden

De volgende categorieën partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, indien van toepassing, voor de levering van hun producten of diensten aan ons:

 • Financiële dienstverleners
 • Google Analytics
 • Autogarage.app

Wanneer derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens zullen wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt in de mate dat dergelijke verwerking noodzakelijk is. De externe partijen zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zoals het aangaan van EU-modelbepalingen met deze ontvangers.

In andere gevallen worden uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

3. Het gebruik van uw persoonsgegevens door verwerkers

Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies van ons bedrijf verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. We sluiten een overeenkomst met een dergelijke verwerker voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze overeenkomst bevat verplichtingen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend door de verwerker worden verwerkt en diensten aan ons levert.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben voldoende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking.

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.

HOE KAN U UW PRIVACYRECHTEN UITOEFENEN?

U heeft het recht op inzage van een overzicht van uw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daar komt bij dat u in bepaalde gevallen ook het recht heeft op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op bezwaar tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit.

Om uw recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of dataportabiliteit in te roepen, neemt u dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit Privacy Statement. Let wel, wij kunnen additionele informatie vragen ter verificatie van uw identiteit bij het in roepen van deze rechten.

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Let wel, het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. U kunt contact met ons opnemen hierover via de contactgegevens onderaan dit Privacy Statement.

KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u ontevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons. Bijvoorbeeld, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg gebruiken, of omdat uw verzoek tot inzage of rectificatie niet tijdig is beantwoord.

HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONS?

Als u vragen heeft over het verwerken van persoonsgegevens door ons, die niet zijn beantwoord in dit Privacy Statement, of voor opmerkingen of klachten, neemt u dan contact op via info@rudie-wetering.nl.