ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOGARAGE.APP

 

 

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Autogarage.app sluit. Autogarage.app streeft naar transparante en eenvoudige voorwaarden. Ze zijn bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld, dan wel als direct aanklikbare hyperlink als PDF beschikbaar gemaakt. Als er voorwaarden onduidelijk zijn, dan hoort Autogarage.app dat graag. Individuele afspraken die in het contract staan, zijn ook van toepassing en zijn leidend als ze strijdig zijn met de algemene voorwaarden.

 

  1. 1 DUUR EN OPZEGGING

1.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen periode, of een maand indien geen periode is afgesproken, en wordt steeds verlengd met eenzelfde periode totdat Opdrachtgever uiterlijk op de laatste dag van de lopende periode de overeenkomst beëindigt.

1.2 Opdrachtgever kan de overeenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan Autogarage.app.

1.3 Autogarage.app mag de overeenkomst beëindigen met vooraankondiging van zes maanden tegen het einde van de lopende periode.

1.4 Autogarage.app mag de overeenkomst zonder verdere aansprakelijkheid op elk moment met onmiddellijke ingang opzeggen indien Opdrachtgever a) een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt ook niet na schriftelijk ingebrekestelling door Autogarage.app; of b) faillissement aanvraagt/tegen hem faillissement wordt aangevraagd, surseance van betaling wordt verleend, meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen wordt geliquideerd of haar activiteiten als lopend bedrijf staakt.

 

  1. 2 PRIJZEN EN BETALING

2.1 Voor het gebruik van de Webapplicatie wordt een vast bedrag per abonnement per jaar gerekend. 

2.2 Tenzij anders gemeld zal Autogarage.app voor verschuldigde bedragen steeds vooraf elektronische facturen uitreiken, welke binnen 30 dagen dient te worden voldaan.

2.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, zal Autogarage.app Opdrachtgever waarschuwen. Indien Opdrachtgever alsnog niet betaalt, is Autogarage.app gerechtigd de toegang tot de Webapplicatie te beperken in die zin dat gegevens niet meer kunnen worden gewijzigd of toegevoegd. Na ingebrekestelling is Autogarage.app gerechtigd de toegang tot de Webapplicatie zo ver te beperken als haar gepast voorkomt.

 

  1. 3 BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

3.1 Autogarage.app streeft naar continue beschikbaarheid van de Webapplicatie, maar doet geen garanties tenzij specifieke servicelevels apart overeengekomen zijn.

3.2 Autogarage.app onderhoudt de Webapplicatie actief en brengt regelmatig updates uit die fouten herstellen en de functionaliteit verbeteren.

3.3 Indien voor onderhoud het noodzakelijk is de Webapplicatie tijdelijk onbeschikbaar te maken, zal Autogarage.app behoudens dringende gevallen dit tijdens de nachtelijke uren doen en tijdig aankondigen.

 

  1. 4 PERSOONSGEGEVENS

4.1 De door Opdrachtgever middels de Webapplicatie opgeslagen gegevens kunnen persoonsgegevens bevatten. Autogarage.app is daarbij verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 

4.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle persoonsgegevens rechtmatig zijn verkregen, dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en vrijwaart Autogarage.app van alle aanspraken van derden dienaangaande, tenzij er sprake is van een datalek, waar de inbreuk door een tekortkoming van Autogarage.app is veroorzaakt of toegerekend kan worden, met inbegrip voor de beveiligingsverplichtingen op Autogarage.app. 

4.3 Zonder aparte toestemming van Opdrachtgever zal Autogarage.app de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan voor uitvoering van de Overeenkomst en gebruik van de Webapplicatie.

4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om Autogarage.app in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van de Overeenkomst, zal Autogarage.app geen gegevens inzien die Opdrachtgever via de Webapplicatie bij Autogarage.app heeft geplaatst, en stelt Autogarage.app geen gegevens ter beschikking aan derden (met uitzondering van dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen van Autogarage.app), tenzij Autogarage.app hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is.

4.5 Autogarage.app en Opdrachtgever zullen passende technische- en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens conform artikel 32 AVG. Deze maatregelen moeten, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, zorgen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de Persoonsgegevens met zich meebrengen. 

4.6 Autogarage.app zal geen persoonsgegevens opslaan of verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

  1. 5 TOEGANG TOT DATA

5.1 Autogarage.app garandeert dat de data, voor zover commercieel en redelijk uitvoerbaar, beschermd zijn tegen verlies, schade of vernietiging; Autogarage.app kan echter niet garanderen dat er geen verlies, schade of vernietiging van gegevens zal plaatsvinden. Autogarage.app maakt voortdurend back-ups van data, uitsluitend voor doeleinden van gegevensherstel.

5.2 Binnen de beschikbaarheid van de Webapplicatie kan Opdrachtgever te allen tijde zijn data exporteren in een gestandaardiseerd formaat. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

5.3 In geval van opschorting van de dienstverlening wegens wanbetaling is Autogarage.app gerechtigd ook de data-export op te schorten totdat de wanbetaling is opgeheven.

5.4 Drie maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, zal Autogarage.app de bijbehorende data onherstelbaar wissen of vernietigen. Tot die tijd heeft Opdrachtgever steeds de mogelijkheid inzage daarin te krijgen.

7.4 In geval Opdrachtgever of haar Gebruikers misbruik maken van de Webapplicatie, is Autogarage.app gerechtigd de toegang daartoe voor de betreffende accounts tijdelijk te beperken of andere gepaste maatregelen te nemen. Autogarage.app zal Opdrachtgever hierover zo snel mogelijk informeren.

 

  1. 6 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Intellectuele- en industriële eigendomsrechten en alle soortgelijke rechten ter bescherming van de Webapplicatie zijn het exclusieve eigendom van Autogarage.app. 

6.2 In geval van definitief vastgestelde inbreuk van de Webapplicatie op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Autogarage.app de door haar te bepalen geëigende maatregelen nemen.

 

  1. 7 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT

7.1 Indien Autogarage.app aan Opdrachtgever hardware ter beschikking stelt ten behoeve van de overeenkomst, wordt op deze hardware uitsluitend de fabrieksgarantie van de leverancier(s) daarvan verstrekt.

7.2 Indien Autogarage.app toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert, vermeerderd met haar eigen risico.

7.3 In gevallen waarin de verzekering niet tot uitkering overgaat (ongeacht de reden), is de aansprakelijkheid beperkt tot de som van de facturen uitgebracht voor de zes maanden voorafgaand aan de schade brengende gebeurtenis.

7.4 Aansprakelijkheid van Autogarage.app voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van bedrijfsgegevens en schade door bedrijfsstagnatie, het onjuist omzetten van gescande documenten is uitgesloten.

7.5 Geen beperking bestaat indien de schade brengende gebeurtenis het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Autogarage.app.

7.6 Opdrachtgever dient aanspraken binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Autogarage.app te melden. 

7.7 In geval van overmacht is Autogarage.app nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Opdrachtgever ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen van het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, (distri- buted) denial of service aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming, wanneer Autogarage.app daardoor redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de overeenkomst na te leven.

 

  1. 8 GESCHILLENAFHANDELING

8.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

8.2 De rechtbank voor de plaats van vestiging van Autogarage.app is exclusief bevoegd bij geschillen onder deze overeenkomst.

8.3 Partijen zullen alles in het werk stellen om geschillen in der minne te schikken. Slechts wanneer dit niet mogelijk blijkt, zullen partijen geschillen aanbrengen bij de in het vorige lid bevoegd verklaarde rechtbank.

 

  1. 9 OVERIGE BEPALINGEN 

9.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.2 Autogarage.app mag deze algemene voorwaarden alsook de prijzen eens per kalenderjaar herzien, en vaker indien omstandigheden dit noodzakelijk maken.

9.3 Autogarage.app zal voorgenomen herzieningen tijdig aan Opdrachtgever mededelen. Opdrachtgever kan daarbij de Overeenkomst opzeggen indien zij deze herzieningen onaanvaardbaar acht.

9.4 Opdrachtgever blijft te allen tijde de eigenaar van zijn data die in de Webapplicatie is ingevoerd en is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van die data. De naleving door Opdrachtgever van alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de vervaardiging, bewaring en beschikking over (door de computer gegenereerde) gegevens in ieder rechtsgebied waar Opdrachtgever de Webapplicatie gebruikt of zijn data verzendt door middel van de Webapplicatie, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Autogarage.app is niet onderhevig aan een wettelijke bewaartermijn voor de door Opdrachtgever ingevoerde gegevens binnen de Webapplicatie.